:Efn/설명문서

L위키, 시민들이 참여하여 가꾸는 리버럴 위키

미리 지정된 그룹을 이용하면 기본적인 각주 표시 및 각주와는 별도로 또 다른 각주를 만들 수 있습니다. <ref> 이외의 다른 각주가 필요하거나, 또는 각주 안에 각주를 다시 넣어야 하는 경우 사용할 수 있습니다.

그룹 이름 각주 생성 틀 또는 마크업 각주 목록 틀 예시
(없음) <ref>...</ref> {{각주}} 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(없음) {{refn|...}} (기본 인용과 구별하기 위해 사용) {{각주}} 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
소문자
lower-alpha
{{efn|...}} {{notelist}} a b c d e f g h i j
대문자
upper-alpha
{{efn-ua|...}} {{notelist-ua}} A B C D E F G H I J
  • {{efn}}<ref>와 동일하게 |name=|group=을 사용할 수 있습니다. 값을 따옴표로 묶지 마세요.
  • {{notelist}}{{각주}}와 동일하게 단 나누기 기능과 |refs=, |group=을 사용할 수 있습니다. 값을 따옴표로 묶지 마세요.
‘소문자’ 사용
마크업 결과
Lorem ipsum dolor sit amet.{{efn|Footnote 1}} Consectetur adipisicing elit.{{efn|Footnote 2}} Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.{{efn|Footnote3}}

{{notelist}}
 
Lorem ipsum dolor sit amet.[a] Consectetur adipisicing elit.[b] Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.[c]
  1. Footnote 1
  2. Footnote 2
  3. Footnote3
이름이 지정된 각주와 함께 사용
마크업 결과
Lorem ipsum dolor sit amet.{{efn|name=fn1|Footnote 1}} Consectetur adipisicing elit.{{efn|Footnote 2}} Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.{{efn|name=fn1}}

{{notelist}}
 
Lorem ipsum dolor sit amet.[a] Consectetur adipisicing elit.[b] Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.[a]
  1. 1.0 1.1 Footnote 1
  2. Footnote 2

틀데이터[원본 편집]

다음은 시각편집기, 틀마법사 등의 도구를 위한 틀데이터입니다.

Efn의 틀데이터

설명이 없습니다.

틀 변수

이 틀은 한 줄로 쓰는 것이 권장됩니다.

변수설명형식상태
각주 본문1 reference

각주 본문을 삽입합니다

짧은 문구제안
각주 이름name

ref의 name 속성, 즉 각주 이름을 정의합니다

문자열제안
그룹명group

각주 그룹 이름을 정의합니다

문자열선택 사항

같이 보기[원본 편집]